ReadyPlanet.com
dot dot
เส้นทางบุญประเทศศรีลังกา วันที่ 23-28 ส.ค.2561

 อ.ศรีสุดา ประราศรีและคณะ ได้เดินทางไปแสวงบุญประเทศศรีลังกาวันที่ 23-28 ส.ค. 2561 เพื่อนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เก่าแก่อายุกว่า 2,300  ปี ณ เมืองอนุราธปุระ กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ ขมพิธีแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วในยามค่ำคืน และกราบนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายในประเทศศรีลังกา

พร้อมกันนี้ได้น้อมถวายพระศรีอริยเมตไตยทรงเครื่องกษัตริย์ มูลค่า 45,000 บาทและ แก้วโป่งข่ามจำนวน 17 องค์ 62,900 บาท มูลค่ารวม 107,900 บาท ไว้ที่ประเทศศรีลังกา

วันที่ 24 ส.ค. 2561

ช่วงเช้าวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ณ   เมืองมรดกโลกอนุราธปุระ อดีตเมืองหลวงของศรีลังกาคณะของ NDA

 

    1. ได้เดินทางไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

เมื่อราว 2,300  ปีมาแล้ว เป็นต้นไม้ที่เก่าแก่และมีอายุยืนยาวที่สุด   โดยพร้อมกันนี้ได้

เตรียมเทียนพรรษานำมาถวายยังวัดพระศรีมหาโพธิ์นี้ด้วย...ซึ่ง NDA  ได้มีความตั้งใจ

ถวายแก้วโป่งข่ามแด่ท่านเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดแห่งนี้    เมื่อท่านทราบความตั้งใจในการถวาย

ท่านจึงขอน้อมนำแก้วโป่งข่ามนี้ไปถวายยังต้นพระศรีมหาโพธิ์   เพื่อความเป็นสิริมงคล

สร้างความปลื้มปิติและอัศจรรย์แก่คณะเป็นอย่างยิ่ง...

 

   2. ช่วงเช้าเดียวกันคณะ NDA ก็ได้ไปกราบนมัสการพระมหาเจดีย์รุวัณเวลิสายะ หรือ

พระเจดีย์สุวรรณมาลิก เป็นเจดีย์ที่ใหญ่และงดงามที่สุด...

 

         www.montharnthamresort-ruknailuang.com/index.php                     

                               

                            

                                                                                                                                

3. ช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปชม วัดมิหินตเล ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยต้องขึ้นบันไดถึง 1,840 ขั้น

เป็นพุทธสถานที่สำคัญของศรีลังกา เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในศรีลังกาที่พระธรรม

ทูต คือ พระมหินทรเถระ เสด็จมาเป็นครั้งแรกและได้พบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ...ภายใน

วัดแห่งนี้มีการจำลององค์พระธาตุเขี้ยวแก้วเพื่อให้ประชาชนได้มากราบสักการะบูชาเนื่องจาก

ในอดีต สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุเขี้ยวแก้วมาก่อน และมีสิ่งที่ยังคงเก็บ

รักษาเอาไว้อายุราว 2,300 ปี คือ โถหินโบราณที่ใช้บรรจุพระธาตุเขี้ยวแก้ว ( มีตั้งไว้บูชาในตู้

กระจกและมีการรักษาดูแลอย่างดี)...

     NDA ก็ตั้งใจน้อมถวายแก้วโป่งข่าม ยังสถานที่แห่งนี้ เช่นกัน จึงได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง

ยังท่านเจ้าอาวาสวัด และก็อัศจรรย์ยิ่ง เป็นสิ่งที่ NDA ไม่คาดคิด ท่านเจ้าอาวาสได้เชิญคณะ

ให้เข้าไปด้านในและเปิดตู้กระจกที่เป็นตู้เก็บรักษา โถหินโบราณ ให้ NDA ได้ถวายแก้วโป่งข่าม

ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่อัศจรรย์และวิเศษสุดที่ NDA ได้รับพระเมตตานี้ จึงได้ 

 

@ ถวายแก้วโป่งข่าม 2 เม็ด ไว้ในจานหินโบราณ

 @ ถวาย 1 เม็ด ในโถหินที่บรรจุพระธาตุเขี้ยวแก้ว

 @ ถวายท่านเจ้าอาวาส 1 เม็ด

 @ และอีก ๑ เม็ด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ (ทั้งหมดรวม ๕ เม็ด)...

 

    จึงอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านว่า เหตุการณ์ที่ NDA ได้ประสบพบเจอ

รวมทั้งสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ เชื่อว่ามิใช่ด้วยเหตุบังเอิญแต่เป็นด้วยแรงอธิษฐานที่ NDA

ได้ตั้งจิตไว้ตั้งแต่ก่อนมากราบพระธาตุเขี้ยวแก้ว ยังประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ จึงขอเชิญพี่น้อง

ทุกท่านร่วมจิตอนุโมทนาบุญในวันนี้พร้อมกันด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

                                   

เช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2561...

NDA และคณะได้เดินทางไปวัดเกฏิเกราชวรมหาวิหาร เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระทันตธาตุ(พระธาตุเขี้ยวแก้ว) ซึ่งในงานนี้ ทางท่านพระอุบาลีมหาเถระ ท่านได้เชิญแขกระดับสำคัญทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์ อันได้แก่ ท่านไมตริปาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา  ท่านพระมหานายกะ พระสังฆราชแห่งศรีลังกา รวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ในประเทศและพระที่เป็นตัวแทนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ไทย เวียตนาม มาร่วมในงานนี้ด้วย...

...ถือเป็นโอกาสอันพิเศษที่ยากยิ่งนัก คงมิใช่ความบังเอิญ แต่เป็นเมตตาที่พระท่านจัดสรรให้ NDAและคณะได้มาร่วมในงานนี้ จึงมีโอกาสมอบแก้วโป่งข่ามแด่ท่านประธานาธิบดี ไมตริปาลา สิริเสนา และพระมหานายกะ พระสังฆราช รวมถึงพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนจากประเทศจีน แด่ทั้งสามท่านด้วยตัว NDA เอง

... อีกทั้งในวาระเดียวกันก็ได้กราบสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้วอย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นที่ประดิษฐานครั้งแรกในเมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ที่วัดเกฏิเกราชวรมหาวิหารแห่งนี้ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดศรีดาลาดา มาลิกาวะในปัจจุบัน

...กราบขอบคุณพระที่เมตตาต่อ NDA และคณะที่ได้มอบโอกาสอันแสนวิเศษนี้แก่ลูก และขอเชิญทุกๆท่าน น้อมจิตร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันกับ NDA นะคะ สาธุ สาธุ        

           

          

                                                                     

 

ช่วงเย็นของวันที่ 26 ส.ค. 61...

...NDA และคณะได้เดินทางมาที่วัดมัลวัตตะ ซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระอุบาลีมหาเถระ พระธรรมฑูตที่ยิ่งใหญ่สองแผ่นดินระหว่างสยามและศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ท่านได้มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ศรีลังกา และได้ใช้วาระสุดท้ายของชีวิตและมรณะภาพ ณ วัดแห่งนี้...

...ในวันนี้NDA และคณะก็ได้ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าไตร พร้อมทั้งได้นำถวายแก้วโป่งข่ามแด่ท่านเจ้าอาวาสและพระผู้ช่วยพร้อมเช็คพลังงานแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านละหนึ่งเม็ด และอีกหนึ่งเม็ดได้น้อมถวายแด่พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาได้นำไปถวายไว้ในพระหัตถ์ของพระประธาน..

...หลังจากนั้นก็ได้แวะเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ ห้องพักและของใช้ของพระอุบาลีมหาเถระที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

...เมื่อเสร็จกิจจากวัดมัลวัตตะ NDA ก็ได้เดินทางไปยังวัดศรีดาลาดา มาลิกาวะ อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในปัจจุบัน(อันเชิญกลับจากวัดเกฏิเกราชวรมหาวิหารหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้า) ซึ่ง NDA และคณะก็ได้รับพระเมตตาอย่างสูงจากท่านอุบาลี ที่ท่านอนุญาตให้เข้าไปกราบสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้วในห้องที่เป็นที่ประดิษฐานได้อย่างใกล้ชิด ปิติในจิตอย่างหาที่สุดมิได้

...พร้อมกันนี้ NDA และคณะได้น้อมถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าไตร แก้วโป่งข่ามและพระแก้วโป่งข่ามทรงเครื่องกษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ผู้ที่นำถวายและผู้ที่ร่วมตั้งจิตอธิษฐานมายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วย...

สาธุ สาธุ สาธุ

 

          

 เช้าวันที่ 27 สิงหาคม 61.....

NDA และคณะได้เดินทางมากราบลา พระอุบาลีที่วัดเกฏิเกราชวรมหาวิหาร พร้อมถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าไตร และน้ำผึ้ง ซึ่งท่านเองก็เมตตาต่อคณะมากๆ ได้เตรียมหนังสืออัตชีวประวัติของท่านพร้อมของที่ระลึกให้กับคณะ ที่เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย...

...ทั้งนี้ NDA ได้ถวายปัจจัยจำนวน 30,000 บาท แด่พระอุบาลี เพื่อใช้ในการดูแลสามเณรที่ท่านเลี้ยงดูอยู่ ซึ่งพระอุบาลีท่านเป็นผู้มีความเมตตาอย่างสูง เพราะหลังจากที่ท่านได้มอบหนังสือให้พร้อมกับของที่ระลึก ท่านยังเมตตาลงนามและวาดภาพปริศนาธรรมในหนังสือให้กับทุกท่านด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่คณะศรัทธาธรรมเป็นอย่างมาก...

...ในช่วงท้ายก็ได้มอบแก้วโป่งข่ามให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยขับรถนำขบวนช่วงที่คณะทำกิจอยู่ที่เมืองแคนดี้และเจ้าหน้าที่ที่มาคอยดูแลคณะตอนที่ไปกราบสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ วัดศรีดาลาดา มาลิกาวะ ไปอย่างท่านละหนึ่งเม็ด...

...และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน NDA และคณะ ได้เดินทางมากราบลาพระสังฆราชที่วัด Asgiri Maha Viharaya เมืองแคนดี้ โดยได้ถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าไตรและน้ำผึ้ง พร้อมปัจจัยส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งในวาระนี้ NDA ได้ถวายแก้วโป่งข่ามแด่พระสังฆราชเพิ่มอีก 2 เม็ด (หลังจากครั้งก่อนเคยถวายไปแล้ว 1 เม็ด)รวมถวาย3เม็ด

เพื่อให้ครบพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และได้เช็คพลังงานแสดงความเป็นเจ้าของด้วยศาสตร์เพ็นดูลั่มให้แด่พระสังฆราชด้วยตัว NDA เอง...

...NDA จึงขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาบุญ ในกุศลที่ได้สร้างในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ยลทั้งทิพยสมบัติ ธนสารสมบัติ สู่ตัวท่านและครอบครัวด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

 

 

 

  

                                                                    

  ชมภาพความศรัทธาในประเทศศรีลังกาได้ที่นี่

 
งานบุญแห่งศรัทธา

น้อมถวายแม่แก้วโป่งข่ามบรรจุยอดพระเกตุ ณวัดหลวง จ.อุบลราชธานี
โรงทาน โรงธรรม พอจ คม อภิวโร นำแจกผ้าห่ม
มอบข้าวกล่อง ในโครงการ "อิ่มอุ่น คุณของแม่" วันที่ 10-16 ส.ค.2564
ถวายบุญครบ วันที่ 6 ส.ค. ที่วัดป่าธรรมคีรี
ถวายผ้าห่ม 1,000 ผืนวัดป่าธรรมคีรี วันที่ 6 ส.ค.2564
ถวายปัจจัยร่วมสร้างเสาพระอุโบสถเจดีย์ วัดป่าธรรมคีรี วันที่ 6 ส.ค.2564
เตรียมถวายผ้าห่มวัดป่าธรรมคีรี วันที่ 6 ส.ค.2564
ส่งมอบผ้าห่ม ชุด PPE Face shield เจลล้างมือ ฝรั่ง ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่26 ก.ค. 2564
นำส่งมอบผ้าห่ม แอลกอฮอล์เจล และ Face shield ร.พ. สนามดำเนินสะดวก ราชบุรี
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าว ร.พ.สต ศรีสุราษฎร์ วันที่ 6 ส.ค.2564
มอบผ้าห่ม เจลแอลกอฮอล์ และ Face shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จ.ราชบุรี
ข้าวกล่องบุญ อาสาฬหบูชา 735 กล่อง โรงพยาบาลสนามดำเนินสะดวก
ถวายแม่แก้วโป่งข่าม สังฆทาน แด่พระอาจารย์คำภา วัดป่าท่าช้าง
ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระครูศรีพนมวรคุณ และพระมหาอารีย์ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร
ภาพแห่งความศรัทธา ในวันกราบมุทิตา พระอาจารย์ คม อภิวโร
ถวายผ้าห่มและยาธาตุน้ำขิง แด่พระครูสุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น
ร่วมมอบถวายพระสิงห์สามเหล็กไหล 1,700 องค์ และโซล่าร์เซลส์ 17 ดวงแด่พระอาจารย์ คม อภิวโร
ร่วมมอบอาหารกลางวันแด่บุคลากรทางการแพทย์ ร.พ.เวียงป่าเป้า ครั้งที่ 3
ร่วมมอบอาหารกลางวันแด่บุคลากรทางการแพทย์ ร.พ.เวียงป่าเป้า ครั้งที่ 2
มอบผ้าห่มจำนวน 1,680 ผืนแด่โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ และผู้สูงอายุบ้านโนนแก้ว
ร่วมกับ พระอาจารย์ ว วชิรเมธี นำข้าวสารและไข่ สู่พี่น้องรอบๆ ไร่เชิญตะวัน
มอบเงินจำนวน 50,000บาท เพื่อติดเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ จ.นครราชสีมา
น้อมถวายยาสีฟันจำนวน 2,000 หลอดและสบู่ 60 ก้อนแด่สมเด็จพระราชินีดอร์จิวังโมวังชุก แห่งภูฎาน
ร่วมทำโรงทานต้านภัยโควิด ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1
ร่วมบุญในการเจาะน้ำบาดาลที่วัดบ้านเกิด ท่านพระมหาสันทัศน์
โรงทาน กำลังใจต้านภัย โควิด ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ค. 2564
โรงทาน กำลังใจต้านภัย โควิด ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิ.ย.2564
ถวายแม่แก้วโป่งข่าม 1300 ดวงธรรม โคมมังกรธรณี สังฆทานและปัจจัยพระอาจารย์ คม อภิวโร
นำส่งผ้าห่มสู่ชาวดอย และโรงทานผัดหมี่ครั้งที่ 1
ถวายภัตตาหารเพล พระมหาอุปคุต ของมงคลและปัจจัยพระครูศรี วัดพระธาตุพนม
ส่งมอบชาสมุนไพร 2,482กล่องสู่ชาวดอย
ถวายแม่แก้วโป่งข่ามและพระมหาอุปคุตโขงเขียว แด่พระอาจารย์ คม อภิวโร
ถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นราชกุศลวันอานันทมหิดล
ถวายภัตตาหารเช้า ปัจจัย สังฆทาน แด่พระครูศรีพนมวรคุณ วัดพระธาตุพนม
ถวายภัตตาหาร และสังฆทานแด่หลวงปู่เสารห้า
ถวายเพลพระคุณเจ้า ว วชิรเมธี และถวายปั้นเณร 1 องค์ วันที่ 15 พ.ค.2564
ถวายบทสรรเสริญพระเจ้าตากสินมหาราช
งานบุญมหากุศล พระธาตุพนม วันที่ 1 มี.ค.2564
ธรรมายาตรา ท่านเจ้าคุณพระ ว วชิรเมธี ดอยช้าง วันที่ 29 ม.ค. 2564
ถวายเพลพระอาจารย์ ว. วชิเมธี วันที่ 21 ม.ค. 2021
งานบุญที่ วัดน้ำฮู และวัดพระธาตุเย็น ปาย แม่ฮ่องสอน วันที่ 23-24 ม.ค. 2564
วันปราดาภิเษกพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดสมณโกณ วันที่ 28 ธ.ค.2563
หลวงปู่เสาร์ห้าที่ ม่อนธารธรรมรีสร์ท วันที่ 30 ต.ค. 2563
ถวายของมงคลในพระธาตุพนม วันที่ 23 พ.ย. 22563
งานกฐินวัดพระธาตุดอยกู่ วันที่ 31 ต.ค. 2563
สักการะหลวงปู่คำคนิงวัดคูหาสวรรค์ วันที่ 21 ต.ค.2563
น้อมถวายสังฆทานพระสงฆ์วัดภูพร้าว อ.โขงเจียม วันที่ 20 ต.ค.2563
ถวายปัจจัยโรงทานในวันฉลองวัดสองคอน จ.มุกดาหาร วันที่ 19 ต.ค.2563
กราบขอพรพระธาตุพนม วันที่ 19 ต.ค.2563
งานกฐินวัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 17-18 ต.ค. 2563
ร่วมงานถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน วันที่ 17 ต.ค.2563
ท่านเจ้าคุณ ว. วชิรเมธี ในงาน ครบรอบ1ปี บริษัท Amazie World วันที่ 5 ก.ย. 2563
วัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 14 ส.ค. 2563
พระธาตุดอยกู่ วันที่ 1 ก.ค. 2563
งานตามก๋วยสลากภัตร ณ ไร่เชิญตะวัน วันที่ 12 ก.ย.2563
กราบนมัสการหลวงปู่เสาร์ห้า ที่วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
วันแห่งการให้ ครั้งที่ 8 ไร่เชิญตะวัน วันที่ 29 ม.ค.2563
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่สนามศุภชลาศัย วันที่ 21 พ.ย. 2562
งานแห่พระทองคำ กฐินและลอยกระทงวัดป่าวังน้ำเย็น มหาสารคาม วันที่ 9-11 พ.ย. 2562
ทริปฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 ต.ค.- 3 พ.ย. 2019
ร่วมงานบุญวัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ร่วมพิธีเผาศพพระบิดาสมเด็จพระบรมราชชนีดอร์จิ วังโม วังชุกแห่งภูฎาน วันที่ 2-4 ต.ค. 2019
ธรรมะในเมือง พระอาจารย์ ว. ในวันที่ 15 กันยายน 2562 @ สวนรถไฟ
แสวงบุญเซ็นต์แอนน์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
ถวายสร้อยข้อมือหยก พระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็นวันที่ 17 มิ.ย. 2019
ฉลองวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก วันที่ 17 มิ.ย. 2019
เคารพพระศพ ท่านอูเก็น ดอร์จิ พระบิดาท่านสมเด็จพระบรมราชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก วันที่ 1-3 มิ.ย. 2562
บูรณะไม้กางเขน และ ป้ายหน้าวัด วัดนักบุญเทราซา บ้านโนนแก้ว ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
งานมุฑิตาจิตหลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม นครปฐม วันที่ 12 มิ.ย. 2562
งานบุญวัดพระธาตุดอยกู่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ถวายปัจจัยสร้างกุฎิกรรมฐาน และปรับทัศนียภาพ วัดห้วยน้ำเค็ม จ.นครราชสีมา
พระธาตุวัดดอยม่อน บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 2-3 พ.ค.2562
ทริปประเทศภูฎาน วันที่ 12-16 เมษายน 2562
ร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อน กับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี วันที่ 7-17 เม.ย. 2562
ถวายเพลพระอาพาธ ร.พ.สงฆ์ วันที่ 6 เม.ย. 2562
ถวายเชิงเทียนวัดนักบุญยอแซฟ
ร่วมพิธีเสกวัดแม่พระรับสาร อยุธยา วันที่ 31 มี.ค. 2019
ถวายเพลพระอาพาธ ร.พ.สงฆ์ วันที่ 9 มี.ค. 2562
มอบอาหารญี่ปุ่น อาซัน ซูชิให้แก่เด็กกำพร้า โรงเรียนกุมารเยซู สิงห์บุรี วันที่ 24 ก.พ. 2562
เปิดร้านหยก แก้วโป่งข่าม NDA713 by Asun วันที่ 24 ก.พ. 2562
งานอายุวัฒนะมงคล 40 ปี พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วันที่ 11-13 ก.พ.2562
ถวายเพลพระอาพาธ ร.พ. สงฆ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
มอบผ้าห่ม 50 ผืน ให้กับบ้านพิพัฒน์กนกพร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
งานวันแห่งการให้และมุฑิตาจิต พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี 29 ม.ค. 62
เจ้าภาพฝังลูกนิมิต วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม
ร่วมวางดอกไม้จันและสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ
เสด็จเยือนม่อนธารธรรมรีสอร์ทของท่านลามะน้อยรินโปเช
แสวงบุญประเทศภูฎาน วันที่ 8-15 ธันวาคม 2561
ร่วมพิธีงานโพสพาญชลี วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่หอศิลป์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
สักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 25-30 พ.ย.2561
พิธีแห่พระมหาอุปคุตเข้าโบสถ์ วัดพระแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย
อธิษฐานปล่อยโคม และ ลอยกระทงที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่ 21 พ.ย. 2561
สมโภชน์พระ 366 องค์ ณ ผาสามเส้า โดยท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี วันที่ 22 พ.ย. 2561
รับเกียรติบัตรต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ท่านพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี 25 ต.ค. 2561
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตกับท่าน ว. ในงานแถลงข่าวการรับรางวัลจาก องค์ UNHCR วันที่ 19 พ.ย. 2561
ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบสร้างโบสถ์ไม้ตะเคียนทอง วัดป่าวังน้ำเย็น วันที่ 17-18 พ.ย. 2561
งานทอดกฐินศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน วันที่ 3-4 พ.ย. 2561
ทริปแสวงบุญ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล ถ้ำอซันต้า วันที่ 12-24 ต.ค.2018
ฉลองวัด และเสกป่าช้า วัดนักบุญเทราซา โนนแก้ว วันที่ 21 ต.ค. 2561
ทริปภูฎาน วันที่ 2-4 ต.ค. 2561
ถวายตู้ไม้สักจิ๋ว แด่พระครูสุริยันต์ โฆษปัญโญวันที่ 5 ต.ค. 61
ถวายแก้วโป่งข่าม 32 เม็ดให้แก่วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่วันที่ 21 ก.ย. 2561
เยี่ยมคุณพ่อรชตะ ศรีปทุม วันที่ 21 ก.ย. 2561
ร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญ 2 ศาสนา วันที่ 20 กันยายน 2561
พระมหาอุบาลีเมตตาเยี่ยมชม ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง วันที่ 18 ก.ย. 2561
ร่วมอนุโมทนาบุญ กับการถวายของมงคลแด่ท่านเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ 31 ส.ค. 2561
ถวายแก้วโป่งข่าม 32 เม็ดให้แก่วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่วันที่ 29 ส.ค. 2561
น้อมถวายเพนดูลั่ม แก้วโป่งข่าม แด่หลวงพ่อ พิเชฐ สีลสุทโธ วัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี วันที่ 13 ส.ค.2561
ถวายภัตตาหารและปัจจัยแด่พระอาจารย์ดร.สันทัศน์ ที่ม่อนธารธรรมรีสอร์ทรักในหลวง และชมผาสามเส้า วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ถวายปัจจัยทำพระแท่นและเก้าอี้ประธานและรองประธานในสุสานวัดโนนแก้ว
ถวายค่าขนส่งของบริจาคของวัดไร่เชิญตะวัน ไปสู่ พี่น้อง สปป.ลาว
ร่วมงานฉลองเซ็นต์อันนาที่ปีนัง มาเลเซีย วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 1 บริจาค ข้าวสารเหนียวแด่ชาวอัตตปือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 26 ก.ค. 2561
มอบแผงไฟโซล่าเซลส์ 10 แผงที่วัดพระแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 25 ก.ค. 2561
กราบขอพรพระครูชอบ วัดพิชโสภาราม เขมราฐ์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 22 ก.ค. 2561
ถวายแก้วธาราศรัย 2 เม็ด แด่พระ ที่วัดคูหาสวรรค์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
ถวายพระมหาอุปคุต ไม้กลายเป็นหิน เทียน แหวนหยก แด่เจ้าอาวาสวัดหลวง จ.อุบลราชธานี 20 ก.ค. 2561
กราบขอพรท่านนักบุญเทราซา บ้านโนนแก้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 20 ก.ค. 2561dot
dot
dot
dot
dot
dot