ReadyPlanet.com
dot dot
แนวทางปฏิบัติธรรม

บ้านธารธรรมเริ่มต้นจากกลุ่มบุคคที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกันชอบปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ชอบทำบุญทำทาน ถือศีล 5 เหมือนกัน มารวมตัวกัน ถึงแม้ในจุดเริ่มต้นจะมาจากคนละศาสนา แต่เราสามารถรวมตัวกัน ศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกัน และร่วมำบุญในทุกภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ การปฏิบัติของเราจะเน้นการปฏิบัติจิต ค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริง หาอาสวะกิเลสของตัวเอง เพื่อตอบคำถามที่ว่า เราเกิดมาทำไม  เกิดมาเพื่ออะไร  มื่อตยแล้วจะไปไหน และจากการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมตามวิถีทางในศาสนาพุทธ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า คนเราเกิดมาจากสาเหตุ 2 ประการใหญ่ ๆ ดังนี้

1. เกิดจากกรรม หรือการหมดบุญในสวรรค์ ซึ่งกรรมที่นำเรามาเกิดในโลกมนุษย์อาจเป็นได้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว

2. ได้รับหน้าที่มาจากอนันตจักรวาล กรณีนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ประการคือ

    2.1 ลงมาเกิดเพื่อสะสมบุญบารมี เช่น หลวงปู่ หลวงตา

    2.2 ลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก

    2.3 ลงมาเกิดเพื่อช่วยประเทศชาติและศาสนา เมื่อถึงคราวเกิดกลียุคในชาติและศาสนา เช่น กษัตริย์มหาราชหลาย ๆ พระองค์ในอดีต

    2.4 มาเกิดเป็นชาติสุดท้าย เพื่อมาทำภาระกิจให้จบ

 

การปฏิบัติตามศาสนามีแนวทางปฏิบัติได้หลายวิธี และทุกศาสนาก็ต่างสอนให้คนเป็นคนดีจะแตกต่างกันก็แต่แนวทางปฏิบัติ และวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต เช่น

  • ศาสนาพุทธ      เน้นการพิสูจน์ เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ มิได้ให้เชื่อในทันที จะต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง จนร้อง "อ๋อ" แล้วจึงสรุปโดยใช้ปัญญา จึงเชื่อและปฏิบัติตาม
  • ศาสนาคริสต์     เน้นความเชื่อ และความศรัทธา ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าอย่างเคร่งครัด แล้วสุดท้ายท่านจะได้ไปอยู่ในสรวงสวรรค์กับพระเป็นเจ้า
  • ศาสนาอิสลาม   เน้น กฏ ระเบียบ เน้นความเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระคัมภีร์อัลกุรอาน อย่างเคร่งครัด สวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากพระอัลเลาะห์ อย่างสม่ำเสมอ

                        **************************************************************************************************************************************************************************************************

 Background information

Ban Tharntham was established by a group of people who have the same idea about dhamma practice, i.e. following moral precepts strictly and making merit regularly. Although we have different religions (Some are Buddhist; others are Catholic.), we get along well. We study and practice dhamma together and make merit both in our country and overseas. We emphasize mind practice and try to find our real “self” to answer such questions as…Why were we born? and Where are we going after death? From meditation and other dhamma practices we have found the following conclusions:            

        1.  Karma(both good and bad) leads us to existence.

         2. Some people come to existence because they have special duties assigned from multiverse.  There are four groups of this kind.

              2.1   Those who come to accumulate good deeds or deposits of good karma, like great Buddhist monks.

              2.2   Those who come to help miserable people.

              2.3   Those who come to protect good countries in dark ages, like great Kings.

              2.4   Those who come for the last time to complete their duties.

    Every religion teaches us to do good deed, but offers different means to ultimate goals.

  •    Buddhism teaches us to practice and prove by ourselves, which is a scientific way of learning. 

  •    Christianity focuses on faith and belief. Good Christians strictly follow The Ten Commandments in order that they will be accepted to Heaven to live with God after death.
  •     Islam emphasizes rules and regulations, and compassion. Good Muslims follow the Kuran strictly, and recite it regularly.

  

 

 dot
dot
dot
dot
dot
dot