ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ภูฎาน 10-14 พ.ย. 2557

ทริปภูฎาน 5 วัน 4 คืน

ชมความงดงามของป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่ง ภูฎาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 เมตร

ชมเทศกาล Black-necked crane Festival เมืองกังเต

 

เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย เกี่ยวกับ ประเทศภูฏาน

ภูฏาน หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน วิกิพีเดีย

กษัตริย์: สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

 1. สกุลเงิน: งุลตรัม, รูปีอินเดีย
 2. ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยวแบบสหพันธรัฐ, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ระบบรัฐสภา
   

  ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน

  ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul (อ่านว่า ดรุก ยุล) แปลว่า "ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) " นอกจากนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen เนื่องจากที่ภูฏาน เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน (Bhutan) มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า "แผ่นดินบนที่สูง" (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน)

  ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ประกาศว่า จะไม่สนใจ GDP (GDP - Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH - Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ)

   

  ประวัติศาสตร์

  ในปี พ.ศ. 2173 ดรุกปา ลามะ ลี้ภัยจากทิเบตสู่ภูฏาน ต่อมาได้ตั้งตัวขึ้นเป็น ธรรมราชา ปกครองครองดินแดนด้วยระบบศาสนเทวราช มีคณะรัฐมนตรีช่วย 4 ตำแหน่ง แม้ภูฏานจะพยายามแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ต่อมาก็ถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทิเบตอยู่หลายครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ถึง 23 ในระยะต่อมาก็ยังถูกรุกรานโดยอังกฤษซึ่งมีอำนาจอยู่ในอินเดียก่อนที่จะได้เจรจาสงบศึกกัน ในปี พ.ศ. 2453

  การเมือง

   
  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

  มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์วังชุก ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติที่เรียกว่า ซงดู (Tsongdu) ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิก 161 คน

  • สมาชิก 106 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
  • สมาชิก 55 คน มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์

  ในสมัยศตวรรษที่ 17 นักบวช ซับดุง นาวัง นำเยล (Zhabdrung Ngawang Namgyal) ได้รวบรวมภูฏานให้เป็นปึกแผ่นและก่อตั้งเป็นประเทศขึ้น และในปี 2194 นักบวชซับดุงได้ริเริ่มการบริหารประเทศแบบสองระบบ คือ แยกเป็นฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์ ภูฏานใช้ระบบการปกครองดังกล่าวมาเป็นเวลากว่าสองศตวรรษ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2450 พระคณะที่ปรึกษาแห่งรัฐ ผู้ปกครองจากมณฑลต่าง ๆ ตลอดจนตัวแทนประชาชนได้มารวมตัวกันที่เมืองพูนาคา และทำการเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ อูเก็น วังชุก (Ugyen Wangchuck) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ปกครองเมืองตองซา (Trongsa) ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของภูฏาน โดยดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์แรกแห่งราชวงศ์วังชุก (Wangchuck) เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครองเมืองตองซา ทรงมีลักษณะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำที่เคร่งศาสนาและมีความตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ราชวงศ์วังชุกปกครองประเทศภูฏานมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (Jigme Khesar Namgyal Wangchuck) ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก

  ภูฏานจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นครั้งแรกในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีพรรคการเมืองสองพรรค

   

  ธงชาติภูฎาน

   

  ความหมายของธงชาติของภูฏานมีดังนี้

  • สีเหลือง ครึ่งบนของธงชาติ หมายถึง พระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ เป็นสีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
  • สีส้ม ครึ่งล่างของธงชาติ หมายถึง การปฏิบัติธรรมและความเสื่อมใสและศรัทธาของชาวภูฏานที่มีต่อศาสนาพุทธ
  • มังกรที่อยู่ตรงกลางของธงชาติ หมายถึง ประเทศดรุกยุล มีความหมายว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ซึ่งเป็นชื่อของประเทศภูฏานในภาษาฌงฆะ ตัวมังกรมีสีขาวบริสุทธิ์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนทุกเชื้อชาติ ทุกภาษาที่อยู่ในประเทศนี้ ท่าทีที่มังกรกำลังอ้าปากคำรามนั้น สื่อถึงความมีอำนาจน่าเกรงขามของเหล่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งชายและหญิงที่ปกป้องภูฏาน

   

  สัญญาลักษณ์ประจำชาติ

   
  ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียว และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์
  • สัตว์ประจำชาติ : ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียว และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่ มีเขา ขนตามตัวมีสีดำ มักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงในป่าโปร่ง บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไป ชอบกินไม้ไผ่เป็นอาหาร
  • ต้นไม้ : ต้นสนไซปรัสนิยมปลูกตามวัด
  • ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกป๊อปปี้สีฟ้า เป็นดอกไม้ป่าที่พบตามเขตภูเขาในภูฏาน
  • อาหารประจำชาติ : อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารเรียบง่าย อาหารหลักเป็นทั้งข้าว บะหมี่ ข้าวโพด ยังนิยมเคี้ยวหมากอยู่ อาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยพริก ผักและมันหมู อาหารประจำชาติคือ Ema datshi ซึ่งประกอบด้วยพริกสดกับซอสเนยต้มกับหัวไชเท้า มันหมูและหนังหมู ชาวภูฏานนิยมอาหารรสจัด เครื่องดื่มมักเป็นชาใส่นมหรือน้ำตาล ในฤดูหนาวนิยมดื่มเหล้าหมักที่ผสมข้าวและไข่ ไม่นิยมสูบบุหรี่ นอกจากนั้นมีอาหารจากทิเบต เข่นซาลาเปาไส้เนื้อ ชาใส่เนยและเกลือ และอาหารแบบเนปาลในภาคใต้ที่กินข้าวเป็นหลัก

   

  ราชวงศ์วังชุก

   

  รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  Ugyen Wangchuk, 1905.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วังชุก พ.ศ. 2450พ.ศ. 2469
  Jigme Wangchuck.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก พ.ศ. 2469พ.ศ. 2495
  Jigme Dorji Wangchuck.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก พ.ศ. 2495พ.ศ. 2515
  Jigme Singye Wangchuck.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พ.ศ. 2515พ.ศ. 2549
  King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (edit).jpg สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

   

   

   

   

   

   

  <<<คลิ๊กที่นี่!!!! ชมภาพพวกเราพาเที่ยว>>>




ทัวร์แสวงบุญทั่วโลก

ทริประเทศตุรกี วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2561
ทริปรัสเซีย วันที่ 21-28 เมษายน 2561
ทริปฮอกไกโด ญี่ปุ่น วันที่ 3-7 เมษายน 2561
ทริป บาหลี บุโรพุทโธ วันที่ 15-19 มีนาคม 2560
ทัวร์แสวงบุญ วังเวียงลาว วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 26-28 พฤศจิกายน 2559
AWESOME SCANDINAVIA ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ เที่ยงคืน
ทัวร์ฮอกไกโด ญีุ่่ปุ่น 7-12 พ.ค.2559
ทริปปลายฟ้า ภาฝัน ห้วยน้ำดัง วันที่ 2 มกราคม 2561
มิงกาลาบา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน วันที่ 1-4 เมษายน 2559
ทริปโตเกียว ฟูจิ เกียวโต โอซาก้า วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2558
แสวงบุญอิตาลี-แมดจูเกอเร่ย์ 16-28 เมษายน 2558



dot
dot
dot
dot
dot
dot